KOLEČKA NA CESTÁCH

STANOVY

Č. j. : MV - 11541-2/VS - 2009

Tyto stanovy byly schváleny dne 15.1.2009, přípravným výborem,
v Praze. Jsou účinné ke dni jejich registrace Ministerstvem vnitra.

I. Úvodní ustanovení


1. Název občanského sdružení: Kolečka na cestách
2. Sídlo: Nekvasilova 590/3, Praha 8 - Karlín, 18600

II. Cíle a činnosti Kolečka na cestách

1. Cíle sdružení:
Zachování a zlepšování zdravotního, zejména psychického stavu a sociálního postavení občanů imobilních po poranění míchy (dále jen imobilních občanů), dodání odvahy k dosažení jejich kvalitního, nezávislého, aktivního života, rovnosti práv, možností a příležitostí ve společnosti prostřednictvím cestování, poznáváním cizích kultur a zvyklostí.Uspokojování různorodých kulturných aktivit. Odstraňování nepříznivých důsledků ochrnutí v osobním i společenském životě, integrace imobilních občanů do společnosti především odstraňováním bariér strachu při cestování.

2. Činnost sdružení:

a) cestování v ČR i do zahraničí pro imobilní občany, zajištění asistence, ubytování apod.
b) zajišťování společenských, kulturních a poznávacích akcí pro imobilní občany, sociální rehabilitace.
c) odstraňování psychických bariér společnosti i imobilních občanů
d) Informování společnosti o životě imobilních občanů
e) zajištění asistence na rekreaci pro imobilní občany
d) Individuální pomoc v těžkých životních situacích.
e) další činnosti vedoucí k naplnění cílů Kolečka na cestách, či s nimi související.

III. Struktura

1. Členové:

A) Členství v občanském sdružení Kolečka na cestách

Členem Kolečka na cestách se může stát pouze občan České republiky, či země Evropské unie, s trvalým bydlištěm na území ČR, ve výjimečných případech i jiní občané, kteří jsou imobilní následkem poranění míchy nebo kteří pomáhají dobrovolnou činností při plnění úkolů a poslání Kolečka na cestách. Členství vzniká přijetím na základě písemné přihlášky, které je uchazeči sděleno.

Práva členů

1. Zúčastnit se schůzí předsednictva
2. Volit a být volen do přesednictva Kolečka na cestách.
3. Obracet se s připomínkami, stížnostmi a podněty na orgány sdružení a požadovat vysvětlení.
4. Přednostně využívat služeb a výhod, které Kolečka na cestách poskytuje.
5. Třetina členů může svolat předsednictvo..

Povinnosti členů

1. Svým chováním napomáhat k dosažení cílů Kolečka na cestách, nepoškozovat zájmy a dobré jméno Kolečka na cestách
2. Platit členské příspěvky do tří měsíců od zaslání rozhodnutí o přijetí za člena Kolečka na cestách, jinak předem k 1. lednu každého roku.
3. Sdělit sdružení svoji poštovní adresu, telefonické spojení a případné změny.

B) Pozastavení nebo zrušení členství

Pozastavení členství
Členství je bez dalšího rozhodnutí pozastaveno, není-li zaplacen členský příspěvek do šesti měsíců po dni jeho splatnosti. Po dobu pozastavení členství nemá člen právo na požívání výhod členství v Kolečkách na cestách.

Zánik řádného členství

1.Vystoupením řádného člena.
2.Vyloučením řádného člena.
3. Zánikem Kolečka na cestách.
4. Smrtí člena.

Řádné členství může zaniknout dle bodu 2. za závažné porušení stanov. Neuhradí-li člen členský příspěvek ani po pozastavení členství, může být ze členství definitivně vyloučen po uplynutí 12 měsíců ode dne splatnosti členského příspěvku. Člen, jehož vyloučení se projednává, musí být na toto jednání pozván (nejde-li o vyloučení z důvodu neplacení členských příspěvků) dopisem, s uvedením důvodů vyloučení. Člen může sdělit svoje vysvětlení k porušení stanov písemně. Rozhodnutí o vyloučení se zdůvodněním, se členovi neprodleně písemně zašle. Vyloučený člen či odmítnutý uchazeč o členství může znovu požádat o přijetí za člena Kolečka na cestách, nejdříve po uplynutí jednoho roku. Informace se považují za doručené zasláním na poštovní adresu člena.

2. Předsednictvo

a) Členové přípravného výboru mohou být členy předsednictva. Určí usnášeníschopné předsednictvo z nových řádných členů Kolečka na cestách, jejichž maximální počet v předsednictvu je 20 členů Kolečka na cestách. Předsednictvo volí ředitele Kolečka na cestách po uplynutí pěti let a jednatele po uplynutí třech let.
b) je vrcholným, rozhodujícím, normotvorným a kontrolním kolektivním orgánem, který řídí a kontroluje činnost Kolečka na cestách.
c) členem předsednictva se může stát člen Kolečka na cestách, který řádně platí členské příspěvky.
d) je složeno ze členů Kolečka na cestách, kteří ve volbách dostali nejvyšší počet hlasů. Přitom minimálně 50 % z nich musí být imobilních následkem poranění míchy a nejvýše 50% z nich zaměstnanců či dobrovolníků Kolečka na cestách. Opustí-li některý člen předsednictvo z důvodu úmrtí, odvolání, odstoupení či vyloučení z Kolečka na cestách, je nahrazen dalším kandidátem, který při volení nového člena, dostal nejvíce hlasů a vyhovuje % stanoveným limitům.
e) je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
f) rozhoduje o přijetí za řádného člena a o vyloučení členů z Kolečka na cestách. Uděluje čestná uznání fyzickým a právnickým osobám, které se výrazně zasloužily o zlepšení života imobilních občanů.
g) rozhoduje o výši členských příspěvků.

h) může zadávat úkoly jednateli a řediteli Kolečka na cestách, kontroluje jejich splnění, může jim udělovat odměny nebo sankce.
ch) ruší rozhodnutí jednatele a ředitele, jsou-li v hrubém rozporu s řádným hospodařením a stanovami Kolečka na cestách.
i) projednává zprávu o činnosti Kolečka na cestách za uplynulý rok a schvaluje rozpočet na rok příští.
j) je oprávněno rozhodovat o zcizení (darování, prodej) a zatížení závazky (zástavy, věcná břemena, pronájem) nemovitého majetku Kolečka na cestách.
k) provádí výklad stanov, rozhoduje v záležitostech, které nejsou vyhrazeny stanovami jiným orgánům Kolečka na cestách.
l) schází se podle potřeby Kolečka na cestách, nejméně však v šestiměsíčních periodách, či na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny předsednictva, nebo na žádost jednatele Kolečka na cestách.
3. Jednatel

a) je volen přípravným výborem na dobu 2 let. Po uplynutí dvouletého období je jednatel volen předsednictvem na dobu 3 let.
b) zastupuje ředitele Kolečka na cestách v případě jeho nepřítomnosti.
c) realizuje rozhodnutí předsednictva v souladu se stanovami Kolečka na cestách, spolupracuje s ředitelem Kolečka na cestách.
d) svolává schůzi předsednictva, odpovídá za organizační zajištění jejich jednání i voleb. Informuje předsednictvo o všech významných skutečnostech týkajících se Kolečka na cestách, činnosti v uplynulém období a plánu činnosti do budoucna.
e) v případě zjištění velmi závažných nedostatků je jednatel povinen, na žádost členů či ředitele Kolečka na cestách svolat schůzi předsednictva.
g) nejméně do 6 měsíců po skončení kalendářního roku vypracovává a předkládá spolu s ředitelem Kolečka na cestách, předsednictvu zprávu o činnosti sdružení obsahující přehled činností, roční účetní uzávěrku se zhodnocením základních údajů, přehled o příjmech a výdajích, také v členění podle zdrojů, stav a pohyb majetku, a další údaje stanovené předsednictvem.
4. Ředitel

a) je volen přípravným výborem Kolečka na cestách, na dobu 2 let. Po uplynutí dvouletého období je ředitel volen předsednictvem na dobu 5 let.
b) je statutárním, výkonným a reprezentačním orgánem Kolečka na cestách. Zastupuje Kolečka na cestách při jednání se státními orgány, právnickými a fyzickými osobami, řídí organizaci.
c) odpovídá za činnost Kolečka na cestách předsednictvu, realizuje jeho rozhodnutí.
d) rozhoduje o struktuře Kolečka na cestách, přijetí a propuštění zaměstnanců, či dobrovolníků Kolečka na cestách, jejich úkolech, platech, odměnách a sankcích. Dbá o řádné hospodaření a šetrné vynakládání prostředků, odpovídá za dodržování pracovní doby, plnou vytíženost zaměstnanců či dobrovolníků a přiměřenost jejich odměn - o tom všem informuje na schůzi předsednictva.
e) odpovídá za ochranu majetku Kolečka na cestách v užívání, bezpečnost hygienu a další dodržování předpisů souvisejících s provozem Kolečka na cestách.
f) spolupracuje při naplnění cílů Kolečka na cestách s jednatelem a předsednictvem, konzultuje s nimi významná rozhodnutí.
g) za sdružení podepisuje smlouvy o zcizení (darování, prodej) a zatížení závazky (zástavy, věcná břemena, pronájem delší než 3 měsíce) nemovitého majetku Kolečka na cestách, na základě rozhodnutí předsednictva a jednatele Kolečka na cestách.
ch) nejméně do 6 měsíců po skončení kalendářního roku vypracovává a předkládá spolu s jednatelem Kolečka na cestách, předsednictvu zprávu o činnosti sdružení obsahující přehled činností, roční účetní uzávěrku se zhodnocením základních údajů, přehled o příjmech a výdajích, také v členění podle zdrojů, stav a pohyb majetku, a další údaje stanovené předsednictvem.

IV. Hospodaření Kolečka na cestách


a) Majetek Kolečka na cestách lze užívat zejména ve prospěch imobilních občanů po poranění míchy k cílům a činnostem daným těmito stanovami.
b) Kolečka na cestách mají tyto zdroje příjmů:
- členské příspěvky
- státní dotace jednorázové a periodické
- peněžité a jiné dary od právnických nebo fyzických osob
- veřejné sbírky a loterie
- benefiční akce
- dědictví a odkazy
- výtěžek z obchodní činnosti (např.prodej reklamních předmětů, prodej bulletinu nebo brožurek sdružení apod.)
- jiné příjmy
c) Disponovat s účty Kolečka na cestách mohou pouze dvě pověřené osoby (tj. ředitel a jednatel), které nejsou vzájemně osobami příbuznými.
d) Při zániku Kolečka na cestách bude majetek Kolečka na cestách přednostně předán občanskému sdružení nebo fondu, či nadaci podporující imobilní občany následkem poranění míchy, případně další těžce tělesně postižené.

V. Přechodná ustanovení
Prvními členy Kolečka na cestách, dle těchto stanov, schvaluje přípravný výbor na návrh ředitele Kolečka na cestách.

Ke dni účinnosti těchto stanov:

a) orgány ustanovené podle dosavadních stanov jsou považovány za ustanovené i podle těchto stanov.
b) personální složení (omezení, limity apod.) a fungování dosavadních orgánů Kolečka na cestách se řídí těmito stanovami

VI. Závěrečné ustanovení

Zvolením či jmenováním nových orgánů Kolečka na cestách končí funkční období orgánů dosavadních.